Vzdělávání 2.0

Cílem projektu Vzdělávání 2.0 bylo pomoci stávajícím i budoucím učitelům s výukou společenskovědních předmětů vedoucí k získání sociálních, personálních a občanských klíčových kompetencí na základních a středních školách. V průběhu projektu jsme realizovali akční výzkum potřeb učitelů a evaluaci projektu. Projekt organizačně zajišťovalo Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně. Dalšími partnery projektu byli Masarykova univerzita a Univerzita Hradec Králové. Více informací zde  a FB profile. Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Délka trvání: 2017-2020