Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova 

Projekt s názvem Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova probíhal v období od 1. 5. 2015 do 30. 9. 2016. Soustředil se na zmapování míry rovných příležitostí participace žen v místních akčních skupinách (MAS), jež se cíleně věnují rozvoji venkova. Problematice rovných příležitostí mužů a žen žijících na venkově bylo doposud věnováno méně pozornosti. Z hlediska studia a realizace výzkumů, byla situace řešena méně než ve městech.

Realizací projektu byl na moravském venkově uskutečněn první systematický výzkum, který zjišťoval faktory ovlivňující rovné příležitosti mužů a žen v zastoupení v rozhodujících orgánech MAS. Na základě analýzy dat z realizovaných výzkumů byla vytvořena odborná výzkumná zpráva, která představila hlavní problémy v této oblasti. Získaná zjištění byla prostřednictvím konference představena zastupitelům moravských MAS. Na realizovaných odborných workshopech pak byla problematika podrobněji diskutována a vznikla řada návrhů na zkvalitnění zapojení žen do rozvoje venkova. Výsledky projektu mohou sloužit jako základ pro tvorbu opatření a politik v této problematice. Širší veřejnosti byly závěry výzkumu představeny v podobě populárně naučné příručky. Veškeré výstupy projektu jsou k dispozici níže.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


Výstupy projektu

  • Závěrečná výzkumná zpráva
  • Prezentace z konference 
  • Populárně-naučná příručka - Moravský venkov. Ženy v místních akčních skupinách 
  • Prezentace z odborného semináře
  • Informační leták 

Tiskové zprávy projektu