Social Bubbles in V4

V současné době žijeme v éře falešných zpráv a dezinformací a jejich dopad a dosah je silnější, než jsme si mysleli. Promítají se do všech oblastí života a výrazným způsobem ovlivňují politické procesy v zemi. Jejich šíření na internetu a zejména na sociálních sítích zviditelňuje existenci tzv. sociálních (popř. filtrových či názorových) bublin, které fungují jako neviditelná a téměř nepropustná hranice mezi částmi společnosti, které se odlišují kulturně, sociálně nebo politicky. Dochází k omezování různorodosti šířených informací, naopak členové těchto bublin se navzájem utvrzují ve svých postojích a názorech. To přispívá k společenské polarizaci, vymezování se vůči lidem, kteří sdílejí názory, postoje a hodnoty odlišné.

Hlavním cílem projektu je porozumět tomu, jak se v online sféře vytvářejí sociální bubliny, jak fungují a jak mohou ovlivňovat chování a jednání jejich členů. Naše pozornost se také zaměří význam facebookových komunit pro jejich členy, individuální motivace, typy interakcí a aktivit.

Projektový tým, který vede Bratislava Policy Institute, se bude věnovat také potenciálním dopadům těchto bublin na fungování společnosti a otevře prostor pro politický dialog o tom, jak bojovat proti sociální manipulaci a polarizaci a jak účinně přispívat k budování sociální koheze.
Projekt Bubbles in Visegrad Societies byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem. 

Více o projekte zde.


Výstupy projektu:

  • KVALITATIVNÍ PILOTÁŽ FACEBOOKOVÝCH SKUPIN (prezentace výsledků výzkumu) 
  • Social Bubbles in Visegrád Societies Summary of results of quantitative research (questionnaire survey) in Czechia 
  • Závěreční prezentace výsledků projektu