Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova (2015, 2016)

Nevýhody života na venkově jsou spatřovány především v nedostatku rovných příležitostí získat zaměstnání. Z pilotních výzkumů vyplývá, že o této skutečnosti je přesvědčeno 90% žen, žijících na venkově. Z těchto důvodů patří ženy na venkově mezi nejvíce znevýhodněné skupiny v oblasti rovných příležitostí při vstupu na pracovní trh v rámci ČR. Této problematice je věnována nižší míra veřejné pozornosti, než například oblasti rovných příležitostí mužů a žen ve vysokých manažerských pozicích firem, sídlících ve městech. Z hlediska studia a realizace výzkumů, je proto situace žen na venkově výrazněji opomíjena. Nástrojem, jehož význam narůstá, je mezisektorové partnerství, které je realizováno místními akčními skupinami (MAS), na které se právě tento projekt zaměřuje. MAS prokázaly nezastupitelnou úlohu při rozvoji venkovského prostoru a jsou velmi inovativní v otázkách podpory podnikání a tvorby pracovních míst. I přes tyto snahy však stále zaznamenáváme významné bariéry při vstupu žen na pracovní trh. Proto se tento projekt zaměřuje na problematiku fungování MAS, z hlediska zapojení žen do jejich činnosti a rozvoje. Cílem projektu je vytvořit ucelenou analýzu postavení žen na venkově, která poskytne odborné podklady pro vytvoření podmínek pro rovnost pohlaví v této oblasti. Analýza se zaměří na identifikaci faktorů, které ovlivňují rovné příležitosti mužů a žen v problematice zapojení do rozvoje venkova. Analýza bude vycházet ze situace v moravských místních akčních skupinách, konkrétně MAS Moštěnka, MAS Horní Pomoraví, MAS Regionu Poodří a MAS Moravská cesta. Cíl bude realizován prostřednictvím terénního dotazníkového šetření na území těchto místních akčních skupin a následnou kvantitativní analýzou dat, získaných ze dvou úrovní výzkumu. Výsledky budou zapracovány do odborné závěrečné zprávy, která bude prezentována zástupcům místních akčních skupin, orgánů samosprávy obcí a krajů, občanským sdružením zabývajících se rovností mužů a žen, odborné i širší veřejnosti.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.